Dizajn digitálnych aplikácií
Absolvent študijného odboru dizajn digitálnych aplikácií je kreatívny výtvarník s orientáciou a vzťahom k jednotlivým formám estetických pravidiel a umenia. Svoje návrhy dokáže prezentovať nielen pomocou vizualizácie v 2D a 3D grafických softvéroch, ale aj softvéroch pre tvorbu a prezentáciu webových a mobilných aplikácií, ako i softvéri pre animáciu a prezentáciu webstránok.
Získané odborné zručnosti a vedomosti môže uplatniť ako kreatívny dizajnér vo webových štúdiách a spoločnostiach zaoberajúcich sa dizajnom webových a mobilných aplikácií, vývoj webových portálov a inteligentných e-commerce riešení, spolupracovať na podnetoch pri práci so zákazníkom, vysvetľovať, zdôvodňovať a informovať ho na odbornej úrovni aj v cudzom jazyku. K svojim zámerom a návrhom dokáže okrem konceptu pripraviť aj výrobnú dokumentáciu. Odborné vedomosti z marketingu, psychológie reklamy, stratégie digitálneho produktu a základov podnikania mu vytvárajú dobré predpoklady aj pre samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti tvorby dizajnu webov a mobilných aplikácií. Po ukončení štúdia zvládne prácu pri navrhovaní a realizácii digitálneho produktového dizajnu. Absolvent vie pripraviť pracovisko a ovláda návyky spojené s výkonom svojej práce.
Obsah 4-ročného štúdia ukončeného maturitnou skúškou, tvoria cvičenia z oblasti grafického dizajnu a prezentačné animácie digitálnych produktov. Študenti finalizujú svoje návrhy pomocou grafických softvérov a animačných programov zameraných pre tvorbu digitálnych aplikácií.
Absolvent študijného odboru dizajn digitálnych aplikácií sa uplatní ako kreatívny dizajnér v profesionálnych dizajnérskych študiách, zaoberajúcich sa tvorbou a dizajnom webov i aplikácií, ako aj v reklamných oddeleniach firiem. Získané odborné vedomosti z marketingu, psychológie reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti navrhovania a tvorby stratégií dizajnu digitálnych produktov.

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Študijný odbor: 8272 M dizajn digitálnych aplikácií
1. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné vykonanie talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
klasifikácia stupňov vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent študijného odboru dizajn digitálnych aplikácií sa uplatní ako kreatívny dizajnér v profesionálnych dizajnérskych štúdiách, zaoberajúcich sa tvorbou a dizajnom webov i aplikácií, ako aj v reklamných oddeleniach firiem. Získané odborné vedomosti z marketingu, psychológie reklamy a základov podnikania vytvárajú dobré predpoklady na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti navrhovania a tvorby stratégií dizajnu digitálnych produktov.
Nadväzná odborná príprava: možnosť ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

VEDÚCI ODBORU

Vedúci študijného odboru
Mgr. Juraj EGLY
vzdelanie
x Stredná umelecká škola Lednické Rovne, brusič skla

UČEBNÝ PLÁN

ŠkVP je verejne dostupný na sekretariáte vedenia SUŠTN.

doplniť

1. ROČNÍK

doplniť

2. ROČNÍK

doplniť

3. ROČNÍK

doplniť

4. ROČNÍK

doplniť