VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľ
PaedDr. ŠTEFKA Ivan
Zástupkyňa pre ekonomické záležitosti
Ing. PÁLENÍKOVÁ Anna
Zástupkyňa pre odborné predmety
Ing. BRECÍKOVÁ Tatiana
Zástupkyňa pre všeobecnovzdelávacie predmety / výchovný poradca
RNDr. KRUPALOVÁ Eva
Manažér pre výtvarno pedagogickú činnosť
Mgr. STRAŇÁKOVÁ Alena
Žiadame vás, aby ste všetky požiadavky na vedenie školy adresovali na sekretariát školy.
PORADCA PRE ŽIAKOV SO ŠVVP
Mgr. POKORNÁ Katarína
KOORDINÁTOR PREVENCIE
PhDr. REJDOVJANOVÁ Eva
KARIÉRNY PORADCA
Mgr. BALAŽOVJECHOVÁ Marianna
VEDÚCI ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Animovaná tvorba
MgA. ŠIVEŇOVÁ Silvia
Dizajn digitálnych aplikácií
Mgr. EGLY Juraj
Dizajn – priemyselný dizajn
Mgr. art. GOTTHARDT Peter, ArtD.
Dizajn exteriéru
Mgr. STRAŇÁKOVÁ Alena
Fotografický dizajn
Mgr. OBST Pavol
Dizajn interiéru
Mgr. art. DIANOVSKÁ Zuzana
Propagačné výtvarníctvo
Mgr. BITAROVSKÝ Marek
Propagačná grafika
Mgr. TÓTHOVÁ Tatiana
Reklamná tvorba
Mgr. art. OCHRÁNKOVÁ Iveta
Scénická kostýmová tvorba
Mgr. art. HROZNOVÁ Kristína
Odevný dizajn
Mgr. art. PRŠOVÁ Petra
Digitálna maľba – koncept art
Ing. TESARČÍKOVÁ Jana
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
Správa siete
KORŠO Martin
Bc. FABIÁN Ľubomír
Mzdová a finančná účtovníčka
Bc. STOPKOVÁ Mária
tel.: +421 32 6505735
Účtovníčka
Ing. BREZÁNIOVÁ Marcela
Knihovníčka
JANČOVIČOVÁ Katarína
SPRÁVA WEBU
Mgr. EGLY Juraj
PaedDr. ŠTEFKA Ivan
SPRÁVA ASC AGENDY
Katarína Jančovičová