ext

Dizajn
exteriéru

Design exteriéru je moderný odbor, v ktorom žiaci počas 4 ročníkov získajú primerané vedomosti z teórie exteriérovej tvorby, dejín parkov a záhrad, základov záhradnej architektúry a z príbuzných umení ovplyvňujúcich kvalitu návrhu exteriéru a exteriérového objektu, zodpovedajúce vedomostiam z architektúry.

Vedúci študijného odboru

Ing. Silvia Berešová

1. Ročník

PRVÝ ROČNÍK
VÝTVARNÁ PRÍPRAVA tvorí v 1. ročníku štúdia dva základné tematické okruhy smerujúce k poznaniu a ovládnutiu základných prvkov výtvarného jazyka a prostriedkov výstavby a kompozície. Záverom prvého pol roka je Klauzúrna práca na tému zátišie ceruzkou, ktorá je rovnaká pre všetky odbory. Ďalej sa pracuje so suchými farebnými technikami.
Cieľom predmetu NÁUKA O MATERIÁLOCH je získať všeobecný prehľad o základných prírodných a stavebných materiáloch s dôrazom na využitie ich vlastností v tvorbe exteriéru, a po praktickej stránke žiak využije teóriu na predmete UMELECKÁ PRAX, kde sa v prvom ročníku naučí pracovať s hlinou a sadrou v priestore.
Zaujímavosťou je predmet TRADIČNÉ REMESELNÉ TECHNIKY kde si deti osvojujú prácu a tvorbu typických remeselných produktov z odvetvia drotárstva, košikárstva, drevorezby a cínovania.
Na predmete TECHNICKÉ KRESLENIE získa prehľad používaných zobrazovacích metód, osvojí si schopnosť čítať technickú dokumentáciu, predstaviť si tvar znázorneného objektu, zistiť jednotlivé rozmery objektu potrebné na jeho zhotovenie a to na základe vedomostí o kótovaní a pravidlách technického zobrazovania.
Cieľom predmetu TEÓRIA EXTERIÉROVEJ TVORBY je poznanie stavby rastlinnej ríše a oboznámenie sa s podmienkami v našom klimatickom podnebí. Cieľom predmetu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA je naučiť žiaka komplexne ovládať Adobe Photohsop, vytvoriť vlastnú fotografiu, retuš fotografií a tvorba textúr pre 3D modely.

2. Ročník

DRUHÝ ROČNÍK
V druhom ročníku žiak rozvíja nadobudnuté vlastnosti a zručnosti z odborných predmetov vo výtvarno-technických zadaniach na predmete UMELECKÁ PRAX, kde kladieme dôraz hlavne na technické prevedenie a spracovanie zadania a umelecké spracovanie finálneho výrobku z hliny ktorý sa po výpale používa v exteriéry.
Z TEÓRIE EXTERIÉROVEJ TVORBY žiak získa znalosti zo základného sortimentu stromov a krov používaných v tvorbe záhrad a taktiež aj zo základov stavebníctva v exteriéri na predmete ZÁKLADY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY.
Predmet VÝTVARNÁ VÝCHOVA v druhom ročníku kladie dôraz na mokré maliarske techniky. Na konci druhého ročníka žiaci absolvujú 5-dňový maliarsky krajinársky kurz na preverenie svojich nadobudnutých vedomostí z druhého ročníka.
Predmet KRESBA naučí žiakov kompozičné zásady rozvrhovania kresby v danom formáte; vzťahy proporcií a tvarov. Osvoja si správne a pohotovo zaznamenávať proporcie, perspektívu, základné stavebné a konštrukčné exteriérové prvky akými sú budovy, schodiská a pod.
Na predmete TECHNICKÉ KRESLENIE sa žiak naučí pracovať samostatne, precízne a systematicky pri rešpektovaní zásad platných pre technické kreslenie. Aj vlastný návrh sa naučí predložiť v zrozumiteľnej forme svojmu okoliu. Zvládnutie kresliaceho programu AutoCAD zvýši počítačovú gramotnosť absolventa a rozšíri možnosti jeho uplatnenia v rôznych oblastiach praktického života.
Predmet 3D MODELOVANIE umožňuje žiakom používať program Rhinoceros 3D ako nástroj na realizáciu ich nápadov vo virtuálnom priestore. Výsledkom práce je grafický výstup -fotka ich predstavy o danom priestore, ktorý riešia.
Dôležitým prostriedkom na preverenie si technických aj výtvarných zručností žiaka je záverečná tzv. klauzúrna práca, ktorá dáva žiakovi možnosť sebarealizácie a sebaprezentácie, keďže je vystavovaná verejnosti. Klauzúrna práca prebieha na konci oboch polrokov 2. ročníka z keramiky. Odborná prax prebieha jeden týždeň v druhom polroku v priestoroch školy a je povinná pre každého žiaka.

3. Ročník

TRETÍ ROČNÍK
Predmet ETERIÉROVÁ TVORBA kladie dôraz na technické a umelecké zvládnutie návrhovej časti rôznorodých plôch akými sú napríklad súkromné záhrady, verejné priestranstvá kam sa radia detské ihriská, parky, vodné plochy sídliská.
Na predmete UMELECKÁ PRAX sa budú zaoberať drevom a výrobou jednoduchých prvkov akými sú mobiliár alebo jednoduché prvky detského ihriska a osádzanie jednotlivých prvkov drobnej architektúry priamo do priestoru.
Z TEÓRIE EXTERIÉROVEJ TVORBY žiak získa znalosti zo základného sortimentu trvaliek a okrasných tráv používaných v tvorbe záhrad a taktiež aj zo základov stavebníctva v exteriéri na predmete ZÁKLADY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY. Predmet KRESBA naučí žiakov kompozičné zásady rozvrhovania kresby v exteriéry a štylizáciu zelene a krajiny. Zoznámia sa s konštrukciou, mechanikou a výrazom ľudského tela, kde si osvoja správne a pohotovo zaznamenávať ich proporcie, pohyb, výraz, charakter ľudskej hlavy, figúry oblečenej a aktu podľa skutočnosti.
Predmet 3D MODELOVANIE umožňuje žiakom používať program 3D Max ako nástroj na realizáciu ich nápadov vo virtuálnom priestore. Výsledkom práce je grafický výstup -fotka ich predstavy o danom priestore, ktorý riešia.
Cieľom predmetu INTERMEDIÁLNA TVORBA je vytvorenie statickej a dynamickej webovej stránky, poskytnúť žiakovi vedomosti a zručnosti z oblasti tvorby webových aplikácií.

4. Ročník

ŠTVRTÝ ROČNÍK
Na predmete UMELECKÁ PRAX sa budú zaoberať opracovávaním prírodným materiálov – kov a kameň. Celý rok je rozdelený do troch celkov a to dekoratívna plocha – terazzo, základy opracovania umelého kameňa kde vytvoria jednoduchú skulptúru s možnosťou osadenia priamo do priestoru. A tretí celok rieši úžitkový objekt kombináciou oboch materiálov.
Predmet 3D MODELOVANIE umožňuje žiakom používať program 4D Cinema ako nástroj na realizáciu ich nápadov vo virtuálnom priestore. Výsledkom práce je grafický výstup -fotka ich predstavy o danom priestore, ktorý riešia.
Cieľom predmetu INTERMEDIÁLNA TVORBA je vytvorenie statickej a dynamickej webovej stránky, poskytnúť žiakovi vedomosti a zručnosti z oblasti tvorby webových aplikácií. Výstupom bude portfólio a firemná webová stránka umiestnené na webe.
Na predmete ZÁKLADY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY sa žiak oboznámi s vodnými prvkami v parkoch a záhradách.
Predmet ETERIÉROVÁ TVORBA kladie dôraz na technické a umelecké zvládnutie návrhovej časti rôznorodých plôch akými sú napríklad plocha a areály so špeciálnym využívaním kam radíme napr. hotely, obchodné centrá, cintoríny a pietne miesta, zoo a botanické záhrady. Ďalej je to zeleň vyhradených plôch kam patria školské areály, športové areály, nemocnice a zdravotnícke zariadenia.