scena

Scénická kostýmová tvorba

Absolvent pozná históriu divadla, dejiny odievania a vie realizovať návrhy kostýmov s využitím strihových a materiálových riešení. Ovláda technologické postupy a má praktické zručnosti na zhotovenie scénického kostýmu. Je pripravený na navrhovanie a tvorivú realizáciu scénických kostýmov v divadelných a dekoračných dielňach. Môže sa uplatniť
v umelecko-výtvarnej, divadelnej a televíznej tvorbe.

Charakteristika odboru

Charakteristika odboru:

 
Študijný odbor: 8270 M Scénická kostýmová tvorba
1. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: preukázanie požadovaných vstupných vedomostí a zručností  formou talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania  a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
medzinárodný štandard klasifikácie vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent pozná históriu divadla, dejiny odievania a vie realizovať návrhy kostýmov s využitím strihových a materiálových riešení. Ovláda technologické postupy a má praktické zručnosti na zhotovenie scénického kostýmu. Je pripravený
na navrhovanie a tvorivú realizáciu scénických kostýmov
v divadelných a dekoračných dielňach. Môže sa uplatniť
v umelecko-výtvarnej, divadelnej a televíznej tvorbe.
Nadväzná odborná príprava: možnosť  ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

Vedúci študijného odboru

Vedúci
študijného odboru:
            Mgr. art. Kristína Hroznová
 
vzdelanie
1995 -1999 Absolventka SPŠ- odevnej Trenčín, odbor navrhovanie a modelovanie odevov.
2002 – 2007 Poslucháčka VŠMU v Bratislave, na Divadelnej fakulte, odbor bábkarská  scénografia.
umelecké  a  profesionálne aktivity
2005 „KOMPLEX“
WSD 2005, účasť na medzinárodnej scénickej výstave v Toronte, skupina BEZMUKI
2006 „SCÉNA-BÁBKY“
Autorská výstava prác Kristíny Hroznovej a Elišky Stankovej
Záhorské osvetové stredisko Senica
2008 Externista- architekt v detskej relácii STV  Elá Hop.
2009 – 2013 Externista – zástupca architekta, výtvarná spolupráca v detskej relácii STV Maškrtníček
2010 Externistka kostymérka, pôvodnej slovenskej rozprávky STV, Orest z rodu čarodejníkov.
predstavenia  realizované v kamenných divadlách na Slovensku
2004 „MAĽOVANÉ NA SKLE“
Mestské divadlo Žilina, návrhy kostýmov do predstavenia
Réžia: Anton Šulík, Dramaturgia: Rastislav Balek.
2005 „SLUHA DVOCH PÁNOV“ Carlo Goldoni
Mestské divadlo Žilina, návrhy  kostýmov
réžia a dramaturgia: Rastislav Balek.
2006 „PERNÍKOVÁ CHALÚPKA“
Bratislavské bábkové divadlo, výtvarné návrhy a realizácia (scéna, bábky, kostýmy)
Réžia a dramaturgia: Pavlína Musilová.
2006 „TRI PRASIATKA“
bábkové divadlo Žilina,
Kostýmy: Kristína Hroznová,
Réžia :Tomáš Hudcovič,
Scéna :Pavol Húšťava.
2006 „CIGÁNI IDÚ DO NEBA“
Mestské divadlo Žilina,
Kostýmy: Kristína Hroznová,
Réžia: Anton Šulík,
Dramaturgia:Rastlav Balek.
2008 „ROZPRÁVKA O PRINCEZNEJ SULIMÁNSKEJ“
Bratislavské bábkové divadlo,
Réžia a dramaturgia: Mariana  Ďurčeková,
Výprava : Kristína Hroznová.
2008 „ROZPRÁVKA O PRINCEZNEJ SULIMÁNSKEJ“
Bratislavské bábkové divadlo,
Réžia a dramaturgia: Mariana Ďurčeková,
Výprava : Kristína Hroznová.
2009 „STRAŠIAK“
Divadlo LUDUS Bratislava,
Réžia: Marcela Beňová,
Výprava: Kristína Hroznová.
2008 – 2009 „ŠAŠOVINKY“
Bábkové divadlo Košice,
Réžia: Pavel Uher,
Výprava: Kristína Hroznová.
2009 „GAŠPARKO A KUBO V KRIŠTÁĽOVOM KAŠTIELI“
Bratislavské bábkové divadlo
Dramaturgia :Michal Babiak
Scéna, bábky, kostýmy: Kristína Hroznová
Réžia: Pavlína Musilová.
2010 „PINOCCHIO“
Bábkové divadlo Košice,
Réžia: Pavlína Musilová,
Výprava: Kristína Hroznová,
Hrajú: členovia súboru košického bábkového divadla.
2011 „ZAŽMÚROČKO“
Bábkové divadlo Košice,
Réžia: Pavel Uher,
Výprava: Kristína Hroznová.
2012 „HASTROŠOVCI“
Bábkové divadlo Žilina,
Réžia: Alena Lelko,
Kostýmy: Kristína Hroznová,
Scéna: Silvester Lavrík.
práca na audiovizuálnych projektoch
2013 „SPIEVANKOVO 4, VESELÁ ANGLIČTINA PRE DETI“ DVD
Kostýmová výtvarníčka, architekt a rekvizitár : Kristína Hroznová,
Réžia: Diana Novotná.
2015 „SPIEVANKO 5, O POVOLANIACH“ DVD a KINO verzia v sieti Cinemax
Kostýmová výtvarníčka: Kristína Hroznová,
Architekt a rekvizity: Barbora Rajčanová,
Réžia: Diana Novotná.

1. Ročník

Profilovým predmetom je Výtvarná príprava. Výtvarná príprava tvorí v 1. ročníku štúdia dva základné tematické okruhy smerujúce k poznaniu a ovládnutiu základných prvkov výtvarného jazyka a prostriedkov výstavby a kompozície. Predmet výtvarná príprava vedie žiakov k tomu, aby získali základné umelecké spôsobilosti, aby si osvojili  teoretické vedomosti a praktické  zručnosti v oblasti kresliarskych výtvarných techník. Odborné výtvarné vzdelávanie umožňuje rozvíjať samostatné myslenie, tvorivosť, s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s umením, ako i výtvarnou stránkou a remeselným prevedením. Záverečným výstupom je ročníková klauzúrna práca. K významným aktivitám vo výchovno-vzdelávacom procese patria aj návštevy galérií a múzeí, divadelných predstavení a prezentácia študentskej tvorby na rôznych výtvarných výstavách a súťažiach. Výučba  prebieha v ateliéroch a učebniach školy.

2. Ročník

V profilovom predmete Výtvarná príprava sa kladie dôraz na rozvíjanie,  skvalitňovanie a precvičovanie výtvarného videnia, farebného cítenia, fantazijno-koncepčných štúdií a morfológie výtvarnej tvorby. Žiaci sa zaoberajú zásadami kompozície, vzťahmi medzi analytickými štúdiami prírodných a umeleckých foriem, vzťahmi medzi tradičným a netradičným materiálom a jeho výtvarnými a výrazovými možnosťami. Osvojujú si teoretické vedomosti a praktické zručnosti v maliarskych výtvarných technikách. Dôležitou súčasťou výtvarnej prípravy je i teoretické poznávanie výtvarného umenia a umeleckých remesiel a tiež práca s počítačom (Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator). Teoretické vedomosti a praktické zručnosti je možné využívať a spájať s poznatkami   z niektorých tematických celkov v rámci medzipredmetových vzťahov dejín výtvarnej kultúry a kostýmovej tvorby. Predmet výtvarná príprava tvorí základ pre budúcu prácu žiakov pri navrhovaní výtvarno-úžitkových artefaktov v oblasti, pre ktorú sa pripravujú. Záverečným výstupom je ročníková klauzúrna práca. Súčasťou výtvarného vzdelávacieho procesu ja povinné absolvovanie krajinárskeho kurzu – kresba a maľba v plenéri a prezentácia tvorby na rôznych výtvarných výstavách a súťažiach.

3. Ročník

Navrhovanie je profilový odborný predmet odboru SKT. Obsahom tohto predmetu je poskytnúť žiakom potrebné vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti navrhovania scénického kostýmu. Rozvíja tvorivú aktivitu žiakov a vedie ich k samostatnému riešeniu úloh na základe vedomostí a schopností získaných v predmete výtvarná príprava. Navrhovanie kostýmov sa zameriava na kreatívne, nekonvenčné postupy uplatnenia estetických princípov, využíva rôzne materiály a postupy, korešponduje s výtvarným umením. Predmet je prepojený s teoretickými predmetmi dejiny odevu, dejiny divadla, dejiny výtvarnej kultúry a praktickými predmetmi technológia, modelovanie, náuka o materiáloch a kostýmová tvorba. Obsah učebných plánov v týchto predmetoch na seba chronologicky nadväzuje. Realizácia navrhnutého odevu začína tvorbou strihu a strihovej dokumentácie v predmete konštrukcia odevov, technologickým postupom v predmete technológia a končí jeho zhotovením na predmete kostýmová tvorba. Každý výstup je doplnený technickou  a fotografickou dokumentáciou.  Vyučovanie je určené prevahou praktického charakteru, spája komplexne nadobudnuté vedomosti a zručnosti a rozvíja kreativitu. Záverečným výstupom je ročníková klauzúrna práca. Súčasťou vzdelávacieho procesu je povinné absolvovanie týždennej praxe v Umelecko – dekoračných dielňach niektorého zo slovenských divadiel. K významným aktivitám vo výchovno-vzdelávacom procese patria aj návštevy galérií a múzeí, divadelných predstavení a prezentácia študentskej tvorby na rôznych výtvarných výstavách a súťažiach. Výučba prebieha v ateliéroch, učebniach a dielňach školy.

4. Ročník

Navrhovanie je profilový odborný predmet. Obsahom tohto predmetu je poskytnúť žiakom potrebné vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti navrhovania scénického kostýmu. Rozvíja kreativitu žiakov a vedie ich k samostatnému výtvarnému a koncepčnému riešeniu úloh. Navrhovanie kostýmov sa zameriava na tvorivé, nekonvenčné postupy v rámci jednotlivých divadelných žánrov, pričom využíva rôzne výtvarné postupy. Predmet je prepojený s teoretickými predmetmi dejiny odevu, dejiny divadla, dejiny výtvarnej kultúry a praktickými predmetmi technológia, modelovanie, náuka o materiáloch a kostýmová tvorba. Cieľom štúdia je výchova vlastného výtvarného názoru žiaka v oblasti textilnej, odevnej, a kostýmovej  tvorby a aplikácia výtvarného prejavu pre potreby divadelnej, televíznej a filmovej praxe. Vyučovanie je určené prevahou praktického charakteru, spája komplexne nadobudnuté vedomosti a zručnosti a rozvíja kreatívne myslenie. Záverečným výstupom a úspešným absolvovaním odboru je maturitná práca, ktorá spočíva v navrhnutí kostýmovej výpravy a realizácii konkrétneho divadelného kostýmu. K významným aktivitám vo výchovno-vzdelávacom procese patria aj návštevy galérií a múzeí, divadelných predstavení a prezentácia študentskej tvorby na rôznych výtvarných výstavách a súťažiach. Výučba prebieha v ateliéroch, učebniach a dielňach školy.

ÚSPECHY ŽIAKOV

OCENENIA A ÚSPECHY ŽIAKOV SKT 2014

Módna línia mladých 2014

  • Kategória: módny doplnok: 2. miesto kolekcia –Modro biele dáždniky,2.SKT- L. Beňadiková, N. Kupcová, Z. Pokrivčáková, A. Polakovičová, D. Tekulová
  • Kategória: Scénický a historicky odev: 2. Miesto kolekcia- H.Y.B.R.I.D., 3. SKT -P.Barcíková, D. Kozáková, D. Piešťanská, D. Rekemová, A. Zigová
  • Mimoriadne ocenenie: Mladý dizajnér roka s kolekciou – H.Y.B.R.I.D., 3. SKT -P.Barcíková, D. Kozáková, D. Piešťanská, D. Rekemová, A. Zigová

Najlepší maturitný výrobok vytvorila

Lea Lokšenincová, Téma- bábková hra: Kráska a zviera, postava: Zviera

OCENENIA A ÚSPECHY ŽIAKOV SKT 2015

Módna línia mladých 2015

  • Kategória: Bielizeň a plavky: 2. miesto kolekcia –Plaváreň,2.SKT- Andrej Jakubec, Veronika Michaličková, Kristína Surmiková, Ivana Pekárová, Katarína Lukáčiková, Katarína Veinhardtová

Najlepší maturitný výrobok vytvorila

Diana Piešťanská, Téma- muzikál: Tim Burton, Sweany Tod

Akcie