prop

Propagačná grafika

V propagačných a grafických firmách, v informačných centrách, dizajnových štúdiách, v štúdiách vizualizácie interiérov a exteriérov, v reklamných agentúrach vo vlastných firmách

Charakteristika odboru

Charakteristika odboru:

 
Študijný odbor: 8261 M Propagačná grafika
1. ročník
8261 6 Propagačná grafika
2.- 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: preukázanie požadovaných vstupných vedomostí a zručností  formou talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania  a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
medzinárodný štandard klasifikácie vzdelania
ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: V propagačných a grafických firmách, v informačných centrách, dizajnových štúdiách, v štúdiách vizualizácie interiérov a exteriérov, v reklamných agentúrach vo vlastných firmách
Nadväzná odborná príprava: možnosť  ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov

Vedúci študijného odboru

Vedúci
študijného odboru:
            Mgr.Tatiana Tóthová

1. Ročník

1.ročník

V prvom ročníku sa študenti teoreticky aj prakticky oboznamujú so základnými pravidlami výtvarnej abecedy, čo v praxi znamená, že sa venujú remeselným zručnostiam, ako sú kresba, kompozícia a teoreticky začínajú vnikať do proble- matiky grafického dizajnu. Po stránke remeselnej sa venujú kresbe, aj farebnej, prírodných motívov, ako sú rôzne štúdie reálnych predmetov, ako napr. rôzne druhy, materiálov, zátišia ale aj krajiny. Tieto štúdie sú podkladom pre Đalšiu prácu v predmetoch výtvarná príprava, prax a počítačová grafika. V prvom ročníku reálne prakticky aj teoreticky zvládnu výtvarné základy a zoznámia sa
s novými možnosťami výtvarného vyjadrovania ako sú okrem kresby aj klasické grafické techniky ako linoryt, drevorez. Tieto zručnosti sú podkladom pre štúdium počítačových programov a sú súčasťou grafickej teoretickej technológie. Na tých- to predmetoch sa učia pracovať v grafickom programe Adobe Illustrator a na ho- dinách technológie sa oboznamujú s pracovnými materiálmi a technologickými postupmi pre prácu v grafickom dizajne.

2. Ročník

2.ročník

V druhom ročníku študenti nadväzujú na ročník prvý, ale štúdium je rozšírené
o nové technologické postupy, ako sú malba, abstrakcia, štylizácia. V rámci predmetu prax sa vedomosti a zručnosti rozširujú o tzv. klasické hlbkotlačové techniky ako sú suchá ihla, lept, mäkký kryt, akvatinta alebo mezzotinta.
Na tomto predmete študenti riešia konkrétne zadania v týchto technikách ako sú voľné grafické listy, experimentálne pokusy ale aj knižné ilustrácie. V predmete počítacová grafika sa učia nový grafický program Adobe Photoshop a v predmete grafická technológia začínajú históriou a vývojom tlačových technológií (dejiny papiera, vývoj a história počítacov a pod.)
V obidvoch ročníkoch aj v prvom aj v druhom začínajú na predmete figurálne kreslenie učiť sa zvládať zákonitosti kreslenia ľudskej figúry. Prvý aj druhý ročník ako odborný blok predmetov je základom pre tretí a štvrtý ročník, kde študenti riešia konkrétne zadania a úlohy z oblasti grafického dizajnu, niekedy aj
pre konkrétneho klienta.

3. Ročník

3.ročník

V treťom ročníku študenti riešia konkrétne témy od jednoduchých až po nároč- nejšie výtvarné a technologické postupy ako napr. logo, jednoduchý propagačný materiál (skladačka), plagát, darčekové predmety, až po náročné ako sú kom- pletné riešenia knižných titulov, firemných štýlov, tvorby autorského písma a neposlednom rade obalového dizajnu. Hlavný dôraz pri výučbe sa kladie na fun- kčnosť a použiteľnosť ale aj estetický dojem pri zvládnutí témy. Súlad týchto prvkov je nevyhnutný pre uplatnenie absolventa, pretože dávajú predpoklad, že sa uplatní v praktickom živote. Samoúčelná estetika zvádza aj k samoúčelným riešeniam. V predmetoch prax a technológia sa paralelne učia tlačové postupy
v polygrafickom priemysle a tieto vedomosti si doplňajú aj návštevou reklamných a polygrafických veľtrhov na Slovensku a v zahraničí. Na predmete počítačová grafika si vedomosti rozširujú o nové grafické programy ako napr. program
na tvorbu a sadzbu časopisov a kníh – In Dizajn ale aj na tvorbu webovej grafiky a multimediálnej tvorby ako sú Adobe Flash v súčasnej dobe už vo verzii CS5.

4. Ročník

4.ročník

Vo štvrtom ročníku ako ročníku maturitnom sa najväčší dôraz kladie na úplnú samostatnosť práce študentov pri používaní nadobudnutých vedomostí a v kon- texte prípravy na maturitnú skúšku sa študenti užšie špecializujú na oblasti profesijnej orientácie. V praxi to znamená, že popri práci na zadaných projek- toch si kompletizujú vedomosti a zručnosti, ktoré by mali vyústiť záverečnou maturitnou prácou z oblasti grafického dizajnu na základe vybranej témy. Výber témy je ľubovoľný z desiatich až dvanástich tém, ktoré študenti zrealizujú od po- čiatočných návrhov až po finálnu realizáciu a jej obhájenie pred maturitnou komisiou. Takto pripravený absolvent má niekoľko možností ako ďalej pokračo- vať po ukončení štúdia. V prvom rade je možnosť pokračovať v štúdiu príbuz- ného odboru na vysokých školách výtvarného zamerania. V druhom rade zamestnať sa ako grafický dizajnér v reklamných štúdiách a agentúrach a v ne- poslednom rade si založiť vlastné grafické štúdio, co však v počiatkoch bude vyžadovať nielen kreatívne myslenie ale aj finančné krytie. Grafický dizajn zaznamenáva v posledných desaťročiach obrovský technologický rozmach, čo ho kladie do pozície a určitej závislosti na vývoji počítačových a polygrafických technológii. Tomuto faktu sa absolventi nášho odboru budú musieť flexibilne prispôsobovať, co bude vyžadovať celoživotné vzdelávanie sa. Práca grafického dizajnéra v súčasnosti je náročná na schopnosť komunikovať s klientom a nenútenou formou ho presvedčiť o zmysluplnosti a význame grafického dizajnu pre náš každodenný život nielen z hladiska funkčného ale aj výchovno-estetického.

Študentské práce

Empty section. Edit page to add content here.

Výstavy

Empty section. Edit page to add content here.

AKCIE

Krajinársky kurz Čertovica

Empty section. Edit page to add content here.

Exkurzia v papierni PETRUS

Empty section. Edit page to add content here.

1.slovenský digitálny workshop pre študentov

Empty section. Edit page to add content here.