fod

Fotografický dizajn

Absolvent pozná technológiu výroby klasickej čierno-bielej fotografie, ovláda digitálnu fotografiu s využitím príslušného počítačového softvéru. V predmete videotvorba si osvoja základy tvorby krátkeho filmu (strih, ozvučenie, titulky). Absolvent je pripravený uplatniť sa v produkcii klasickej umeleckej fotografie a zároveň ovláda súčasnú modernú digitálnu fotografiu ako prostriedok reklamy a internetovej komunikácie. Môže pracovať vo fotografických a filmových štúdiách, reklamných agentúrach a mestských televíziách.

Charakteristika odboru

Charakteristika odboru:
 
Študijný odbor: 8297 M Fotografický dizajn
1. – 4. ročník
Forma štúdia: denné štúdium
Dĺžka vzdelávania: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: absolventov základných škôl
Podmienky na prijatie do študijného odboru: preukázanie požadovaných vstupných vedomostí a zručností  formou talentovej skúšky
úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Spôsob ukončenia vzdelávania  a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
medzinárodný štandard klasifikácie vzdelania ISCED 3 – 3A
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent pozná technológiu výroby klasickej čierno-bielej fotografie, ovláda digitálnu fotografiu s využitím príslušného počítačového softvéru.
V predmete videotvorba si osvoja základy tvorby krátkeho filmu (strih, ozvučenie, titulky). Absolvent je pripravený uplatniť sa v produkcii klasickej umeleckej fotografie a zároveň ovláda súčasnú modernú digitálnu fotografiu ako prostriedok reklamy a internetovej komunikácie. Môže pracovať vo fotografických a filmových štúdiách, reklamných agentúrach a mestských televíziách.
Nadväzná odborná príprava: možnosť  ďalšieho vzdelávania vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov
Fotografický dizajn je moderný odbor, v ktorom sa žiaci počas 4 ročníkov intenzívne venujú všetkým formám úžitkovej a umeleckej fotografie a zároveň si tiež rozširujú svoje všeobecné výtvarné zručnosti a vedomosti.

Vedúci študijného odboru

Vedúci študijného odboru:             Mgr. Pavol OBST
  Nar. 21.5.1958
ŠTÚDIUM:
1974-1977 Gymnázium Bánovce nad Bebravou
/humanitná vetva/
1979-1984 UMB Banská Bystrica – učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov
aprobácia:
slovenský jazyk – výtvarná výchova
VÝSTAVY samostatné:
1993 Dom armády Trenčín – Kresba-Fotografia
1994 Dom armády Trenčín – Oxford
1997 Výstavná sieň MsKS Trenčín – Fotografia
1998 Dom kultúry Dubnica nad Váhom-Fotografia
2009 Mestská galéria Trenčín – Krajina ticha
2010 Idona Design Trenčín – Fotografia
2013 Trenčianske múzeum – NATÚRE
2014 Výstavné priestory Trenčianského samosprávneho kraja ZHASNI TMU
2015 Uherské Hradište-Galéria Vladimíra Hrocha – ZHASNI TMU  /Repríza/
VÝSTAVY spoločné:
1984 Stredoslovenská galéria Banská Bystrica – Absolventské práce
1999 Dom umenia Piešťany – Výtvarníci Trenčína
2006 Galéria M.A.Bazovského Trenčín – Zmena mena
Taliansko,Fínsko,JAR
2015 Trenčín GMAB-projekt Duša slovanská-Fotografie
KNIHY:
1992 Broskyňový súmrak – vydavateľstvo Modrý Peter
2002 Slovensko krajina farieb – vydavateľstvo Garmond
SYMPÓZIA:
2002 Medzinárodné výtvarné sympózium Vagus
Nová Bošáca

1. Ročník

1. a 2. ročníku žiak rozvíja svoje umelecké cítenie a zlepšuje výtvarné zručnosti v predmetoch Výtvarná príprava (VYP) a Figurálne kreslenie (FIK). Predmet Počítačová grafika (POG) zabezpečuje zvládnutie práce v počítačových programoch Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Odbornej práci s textom sa venuje predmet Písmo(PIS). Kľúčovým, počas prvých dvoch rokov štúdia, je predmet Umelecká prax (UPR), ktorý prebieha v 4-hodinových blokoch.

Prvý ročník je venovaný zvládnutiu procesu čiernobielej klasickej fotografie v tmavej komore. Žiaci sa naučia pracovať s fotografickým prístrojom v exteriéry i v ateliéri s použitím základnej ateliérovej techniky. Postupne sa oboznámia s farebnou fotografiou a s oblasťou  digitalizácie obrazu.

2. Ročník

1. a 2. ročníku žiak rozvíja svoje umelecké cítenie a zlepšuje výtvarné zručnosti v predmetoch Výtvarná príprava (VYP) a Figurálne kreslenie (FIK). Predmet Počítačová grafika (POG) zabezpečuje zvládnutie práce v počítačových programoch Adobe Photoshop  a Adobe Illustrator. Odbornej práci s textom sa venuje predmet Písmo(PIS). Kľúčovým, počas prvých dvoch rokov štúdia, je predmet Umelecká prax (UPR), ktorý prebieha v 4-hodinových blokoch.

V druhom ročníku žiaci následne rozvíjajú nadobudnuté  znalosti vo výtvarno-technických zadaniach zaoberajúcich sa informatívnou fotografiou predmetov, osôb, architektúry, krajiny a problematikou fotografickej reportáže. Dôraz sa tu kladie na technické zvládnutie práce so zábleskovou ateliérovou technikou, digitálnou zrkadlovkou a následné spracovanie obrazu v počítači. Dôležitým prostriedkom na preverenie si technických aj výtvarných zručností žiaka je záverečná tzv. klauzúrna práca, ktorá dáva žiakovi možnosť sebarealizácie a sebaprezentácie, keďže je vystavovaná verejnosti. Klauzúrna práca prebieha na konci 1. ročníka z klasickej čiernobielej fotografie a na konci obidvoch polrokov 2. ročníka z digitálnej fotografie na zadanú tému. Na konci druhého ročníka tiež žiaci absolvujú 5-dňový maliarsky krajinársky kurz.

3. Ročník

V 3. a 4. ročníku žiak ďalej rozvíja svoje kresliarske a maliarske schopnosti v predmete Figurálne kreslenie.Počítačovej grafike sa učí pracovať v nových počítačových programoch ako Adobe InDesign či Adobe Premiere. Na predmet Písmo (PIS) nadväzuje  Typografia (TYP), ktorá rieši problematiku spojenia obrazu s textom. Pribúda nový dôležitý predmet Videotvorba (VID), kde sa žiak učí princípom tvorby videodiela a realizuje vlastné videoprojekty. Kľúčový predmet Umelecká prax (UPR) pokračuje hlavným odborným predmetom Fotografický dizajn (FOD), ktorý prebieha v 4 až 5-hodinových blokoch.

V treťom ročníku sa tu kladie dôraz na technické zvládnutie nových fotografických žánrov ako módna a reklamná fotografia, zátišie, fotografický dokument a uplatnenie ďalších tvorivých princípov pri fotografovaní krajiny a architektúry.

4. Ročník

3. a 4. ročníku žiak ďalej rozvíja svoje kresliarske a maliarske schopnosti v predmete Figurálne kreslenie.Počítačovej grafike sa učí pracovať v nových počítačových programoch ako Adobe InDesign či Adobe Premiere. Na predmet Písmo (PIS) nadväzuje  Typografia (TYP), ktorá rieši problematiku spojenia obrazu s textom. Pribúda nový dôležitý predmet Videotvorba (VID), kde sa žiak učí princípom tvorby videodiela a realizuje vlastné videoprojekty. Kľúčový predmet Umelecká prax (UPR) pokračuje hlavným odborným predmetom Fotografický dizajn (FOD), ktorý prebieha v 4 až 5-hodinových blokoch.

V štvrtom ročníku je v tomto predmete poskytnutý priestor pre využitie všetkých nadobudnutých technických zručností a ich tvorivé uplatnenie v práci na zadaných témach ako napríklad inscenovaná fotografia, fotomontáž, fotografická ilustrácia, autoportrét a pod. Klauzúrna práca prebieha v obidvoch polrokoch 3. ročníka a v prvom poroku 4. ročníka z digitálnej fotografie a z videotvorby na zadanú tému.  Práca v predmete Fotografický dizajn (FOD) je zavŕšená praktickou maturitnou prácou, ktorá pozostáva z fotografického diela s individuálne zvolenou tématikou podľa vyprofilovaného žiakovho záujmu.

AKCIE

Výstavy

2016 Bratislava – Junior Design Fest
2016 GMAB v Trenčíne – PRVÉ VÝROČIE
2015 Informačné centrum Trenčín – SUSEDIA
2015 SNM v Martine – Dotyky s ľudovou kultúrou ORNAMENT
2012 SNM v Martine – Dotyky s ľudovou kultúrou HRA A HRAČKA
2012 Trnava Galéria Jána Koniarika RECYKlart
2010 Piešťany Galéria Fontána – výstava fotografií študentov FOD
2010 Workshop športovej fotografie s oficiálnou fotografkou Tour de France – Markétou Navrátilovou – SUŠ Trenčín
2009 School dizajn – Bratislava – Projekt „Made in Slovakia“ so žiakmi SUŠ Trenčín – 1. miesto a hlavná cena
2009 Študentský workshop inscenovanej fotografie – Klub Lúč Trenčín
Workshopy:
2015 Tvorivá dieľňa Kopanice,Brestovec
2014 Comenius Zwolle/Holandsko/
Exkurzie:
2015 Krajina Povensálska každoročná návšteva výstavy Mesiaca fotografie v Bratislave
a fotografických výstav vo Viedni
Súťaže:
2014 Celoštátna postupová súťaž AMFO 2014 – 1.miesto v kategórii farebná fotografia-Nina Nagyová