Členská schôdza Združenia rodičov

| by | Škola | 0 comments:

POZVÁNKA


na Členskú schôdzu Združenia rodičov pri SUŠ Trenčín
dňa 25. novembra 2017 (sobota) o 09:00 hod. v spoločenskej miestnosti.
Program:
1. Otvorenie
2. Príhovor predsedu Združenia rodičov
3. Príhovor riaditeľa školy (hodnotenie prospechu a správania za 1. štvrťrok)
4. Správa o čerpaní rozpočtu ZR za šk. rok 2016/2017 a správa revíznej komisie
5. Schvaľovanie rozpočtu ZR na šk. rok 2017/2018
6. Diskusia
7. Triedne schôdze rodičov
8. Zasadanie Rady rodičov (dôverníci z tried)